Regulamin sklepu

 

I. Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy Przytulakowie.pl prowadzony jest przez Starleen Dajer Łukasz z siedzibą przy ulicy Trawowej 55a, 54-614 Wrocław, NIP: 692-222-03-97, REGON: 020470115
2. Sklep dokonuje sprzedaży dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wyłącznie na zamówienia przesłane drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego.
3. Wszystkie ceny towarów dostępnych w sklepie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT

 

 

 

II. Składanie zamówień


1. Złożenie zamówienia następuje po akceptacji niniejszego Regulaminu.
2. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz telefonicznej weryfikacji danych kupującego lub odbiorcy przesyłki.
3. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu lub w mailu zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację kupującego oraz realizację umowy, w szczególności nr telefonu kontaktowego oraz adres mailowy.
4. Składając zamówienie Kupujący jednocześnie akceptuje, że część oferowanych produktów jest wykonywana ręcznie, co nie daje możliwości na pełną powtarzalność przedstawianej oferty. Przy składaniu oferty kupna Kupujący winien wziąć pod uwagę także fakt, iż kolory właściwe dla przedmiotu aukcji zależą od ustawień monitora.
5. Kupujący są informowani o etapach realizacji zamówienia pocztą elektroniczną.
6. Na zakupiony towar wystawiana jest faktura VAT.
III. Płatność i dostawa


1. Kupujący ma możliwość płatności za zamówiony Towar:
a) przelewem w systemie Payu.pl
b) gotówką (za pobraniem): osobie działającej w imieniu przewoźnika (kurierowi), któremu Sprzedający powierzył dostawę zamówionego Towaru.
2. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Cena wysyłki zawarta jest w opisie każdego wystawionego artykułu. Koszt dostawy ponosi Kupujący.
3. Przy standardowej ofercie termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 4 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Kupującego Zamówienia. W przypadku zamówień wykraczających poza standardową ofertę sklepu (przygotowanych na specjalne zamówienie) strony w odrębnym porozumieniu uzgodnią termin dostawy.
4. Przy braku towaru w sklepie termin określony w ust. 3 powyżej może ulec wydłużeniu (o tym fakcie Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą mailową). Jednakże w wypadku takim Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, a Sprzedawca niezwłocznie dokona zwrotu już wpłaconych kwot.
5. Zamówienia realizowane są na terenie Polski. Koszty i czas przesyłki do innych państw UE uzgadniane są indywidualnie w zależności od cennika wybranego dostawcy.
6. W przypadku wysyłki poza granice Polski nie jest możliwa forma płatności za pobraniem.
7. Kupujący odbierając przesyłkę z zamówieniem powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy (w obecności kuriera) sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać przesłany do Sprzedającego.
IV. Odstąpienie od umowy


1. Kupującemu posiadającemu status konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Starleen Dajer Łukasz, ul. Trawowa 55a, 54-614 Wrocław lub na adres mailowy: kontakt@przytulakowie.pl
2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Kupującego jest wyłączone w przypadku towarów przygotowanych na specjalne zamówienie Kupującego i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.
4. Zwracany przez Kupującego Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dowodem zakupu na adres: Starleen Dajer Łukasz, ul. Trawowa 55a, 54-614 Wrocław
5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, kwotę za zakupiony przedmiot Sprzedający zwraca na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.
V. Ochrona danych osobowych

 

1.Rejestrując się w sklepie internetowym lub podając swoje dane w formularzu wysyłki Kupujący wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia oraz co celów marketingowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych" w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Usunięcie danych jest możliwe po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
VI. Reklamacje towaru


1. Wszelkie towary oferowane przez Sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego Przytulakowie.pl, posiadają 12-miesięczną gwarancję producenta.
2. Termin gwarancji biegnie od dnia doręczenia towaru Kupującemu.
3. W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych Sprzedający gwarantuje postępowanie zgodne z gwarancją, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia natychmiast po otrzymaniu przesyłki i stwierdzeniu uszkodzenia.
4. Warunkiem realizacji uprawnień gwarancyjnych jest dostarczenie Sprzedającemu Towaru zapakowanego w sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu na adres Starleen, ul. Trawowa 15a/2, 54-614 Wrocław Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu i opis wady produktu.
5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są do 14 dni roboczych od momentu ich wpłynięcia.
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci Kupującemu równowartość zakupu lub zaoferuje inne, dostępne w sklepie towary do wyboru
7. Niezależnie od objęcia zakupionego Towaru gwarancją, Kupujący ma prawo wykonywać uprawnienia z rękojmi za wady przysługujące w stosunku do Sprzedawcy zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002, Nr 141, poz. 1176).
VII. Postanowienia końcowe


1. Sprzedający oświadcza, że znaki graficzne, zdjęcia, opisy oraz inne informacje znajdujące się na jego stronie internetowej są jego własnością. Jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie i udostępnienie osobom trzecim jakichkolwiek treści znajdujących się na stronie Sklepu Internetowego wymaga zgody Sprzedawcy na piśmie pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie. Sprzedawca poinformuje Zamawiającego o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Zamawiający nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę poprzez kliknięcie w link „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Serwisie.